Smlouva o zpracování osobních údajů

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ​

V návaznosti na čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů vyplývá pro správce osobních údajů následují povinnost:

Ve snaze dostát všem povinnostem jakožto správce osobních údajů, které z nařízení vyplývají v rámci Vaší činnosti a s cílem provádět jen a pouze zákonné a transparentní zpracování osobních údajů za pomoci vhodných organizačních a technických opatření, je povinností objednatele (správce osobních údajů) uzavřít ke Smlouvě o poskytování služeb i Smlouvu o zpracování osobních údajů s zhotovitelem (zpracovatelem).

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele (společnosti PER4MENS s.r.o.), jakožto zpracovatele osobních údajů, zpracovávat pro Objednatele, jakožto správce osobních údajů, osobní údaje, jen za účely dle Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Služby“) a dále závazek Smluvních stran zachovávat mlčenlivost o těchto vzájemně poskytnutých informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Pro usnadnění Vaší povinnosti jsme pro Vás zpracovali návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů viz VZOR smlouvy.

Na vyžádání Vám náš projektový manažer v případě potřeby smlouvu připraví k podpisu.