Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

SMLOUVY O REKLAMNÍ SPOLUPRÁCI – SLUŽBY ONLINE MARKETINGU

ČLÁNEK 1

SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky pro služby online marketingu (dále též jen „VSP“ či „Podmínky“ či „Všeobecné smluvní podmínky“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o reklamní spolupráci (dále též jen jako „Smlouva“), která představuje ujednání mezi smluvními stranami, kterými jsou na straně jedné společnost PER4MENSr.o., IČO: 144 04 435, se sídlem: Na Kocínce 210/3, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 364615 jako Zhotovitel (dále jen jako „Zhotovitel“) a na straně druhé Objednatel, jako subjekt objednávající od Zhotovitele Služby (dále jen jako „Objednatel“) (Zhotovitel a Objednatel společně dále též jako „Smluvní strany“ či „Strany“), jak je blíže specifikováno v těchto Podmínkách níže a vždy v každé konkrétní Objednávce uzavřené mezi Smluvními stranami.
 2. Tato Smlouva je uzavírána ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ObčZ“ nebo „občanský zákoník“).
 3. Tyto Podmínky vylučují platnost jakýchkoli odporujících obchodních či smluvních podmínek smluvního partnera Zhotovitele, tj. Objednavatele. Takové podmínky Zhotovitel neuznává a není těmito vázán, a to ani bez vznesení zvláštní námitky neplatnosti.

ČLÁNEK 2

VYMEZENÍ POJMŮ

 1. V rámci Smlouvy mají níže uvedené termíny následující význam:
  1. Objednávkový formulář (či též Objednávka) – dokument podepsaný Objednatelem a Zhotovitelem, v němž jsou uvedeny základní parametry Služeb poskytovaných v rámci Smlouvy na základě dílčí Objednávky, jež se uzavírá v souladu s touto Smlouvou, včetně údajů o rozsahu a termínu poskytování Služeb, jejich ceně a jiných nezbytných podmínkách příslušné Smlouvy.
  2. Materiál – informace a materiály poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli pro účely poskytování Služeb dle Smlouvy.
  3. Služby – služby Zhotovitele, definované v těchto Podmínkách, poskytované na základě samostatného Objednávkového formuláře v souladu s podmínkami této Smlouvy v rozsahu a způsobem ujednaným mezi stranami v Objednávce, případně ve Specifických podmínkách.
  4. Smlouva – je Smlouva o spolupráci uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejímž předmětem je poskytování Služeb, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v Objednávkovém formuláři a v těchto Podmínkách, které tvoří obsah Smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Všeobecné smluvní podmínky mohou být ze strany Zhotovitele jednostranně měněny za podmínek stanovených v těchto Podmínkách níže.
  5. Specifické podmínky – konkrétní podmínky sjednané pro poskytování Služeb, které si Strany sjednají v rámci Objednávky a tyto tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 2. V této Smlouvě mohou být užity termíny a definice neuvedené v bodu 2.1. Podmínek. V takovém případě je užitý termín nutno vykládat v souladu s textem Smlouvy. V případě, že jednoznačný výklad termínu nebo definice v textu Smlouvy chybí, je nutno řídit se jeho výkladem stanoveným v prvé řadě Objednávkovým formulářem, v druhé řadě dokumenty, které jsou ve Smlouvě uvedeny jako závazné pro obě Smluvní strany, a dále legislativou České republiky a obchodními zvyklostmi.
 3. Jakýkoli odkaz Smlouvy na bod (článek Smlouvy) a/nebo její podmínky znamená odpovídající odkaz na tuto Smlouvu (její článek) a/nebo její podmínky.
 •  

ČLÁNEK 3

PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli Služby tak, jak jsou tyto definovány níže, a to v rozsahu, termínech a způsobem tak, jak byly stvrzeny Stranami v Objednávkovém formuláři a Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k řádnému a včasnému poskytování Služeb, přijmout Služby a uhradit za poskytování Služeb v souladu s podmínkami této Smlouvy sjednanou cenu.
 2. Podstatné podmínky poskytování Služeb dle této Smlouvy, včetně specifikace, rozsahu, termínu poskytování Služeb a jejich ceny budou mezi Smluvními stranami sjednávány prostřednictvím samostatných Objednávkových formulářů, jež se stávají nedílnou součástí Smlouvy okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.
 3. Podpisem Objednávkového formuláře obě Smluvní strany stvrzují, že se seznámily a bezvýhradně souhlasí se všemi dokumenty tvořícími obsah Smlouvy a uzavírají takto mezi sebou Smlouvu dle podmínek, které jsou uvedeny v Objednávkovém formuláři, v textu těchto Podmínek a zavazují se postupovat v souladu se Smlouvou a těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.
 4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření Objednávky (podpis Objednávkového formuláře Smluvními stranami či jeho potvrzení prostředky komunikace na dálku). V případě pochybností ohledně uzavření Objednávky se má za to, že Objednávka uzavřena byla, neprokáže-li Objednatel opak.

ČLÁNEK 4

PŘEDMĚT, DEFINICE A ROZSAH SLUŽEB

 1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na základě Objednávky následující Služby, jak jsou tyto definovány níže, případně jejich kombinace:
  1. Tvorba a správa PPC kampaní, jakožto služba spočívající v navržení, realizaci a správě reklamní kampaně vedené za účelem přivedení relevantních uživatelů na internetové stránky nebo e-shop Objednavatele prostřednictvím PPC (pay per click) reklamy, což je model platby za internetovou reklamu spočívající v platbě za tzv. prokliky (kliknutí na reklamu).
  2. Tvorba a správa Facebookových stránek, jakožto služba spočívající v navržení, realizaci a správě Facebookových stránek dle konkrétních požadavků Objednatele.
  3. E-mail marketing, jakožto služba spočívající v navržení, realizaci a správě reklamní kampaně vedené formou tzv. e-mailingu neboli cíleným rozesíláním komerčních i nekomerčních zpráv na přesně stanovený seznam e-mailových adres stávajících či potenciálních zákazníků.
  4. Optimalizace pro zbožové vyhledávače a agregátory, jakožto služba spočívající v nastavení a optimalizaci webových stránek (e-shopu) Objednatele a zbožových vyhledávačů a agregátorů za účelem zvýšení efektivity prodejních kanálů Objednatele.
  5. Tvorba marketingové strategie, jakožto služba spočívající v komplexním sestavení marketingového plánu s využitím aktuálních marketingových trendů a konkrétních potřeb Objednatele.
  6. Analýzy a audity, jakožto služba spočívající v analýze stávající PPC či jiné online kampaně Objednatele, analýza konkurence Objednatele, SWOT analýza apod., metodikou Zhotovitele se zaměřením na posouzení efektivity a výkonnosti kampaně, rozborem např. klíčových slov a návrhu řešení.
  7. Vytváření a správa internetových stránek, jakožto služba spočívající v navržení, realizaci a správě webových prezentací dle konkrétních požadavků Objednatele.
  8. SEO optimalizace (Search Engine Optimization) neboli optimalizace pro vyhledávače, jakožto služba spočívající v propagaci internetové stránky nebo e-shopu Objednatele za účelem získání lepší pozice internetové stránky nebo e-shopu Objednatele ve vyhledávačích metodikou vytváření a upravování internetových stránek nebo e-shopu Objednatele takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích, a to s cílem získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích pro danou internetovou stránku nebo e-shop vyšší pozici a tím četnější návštěvnost relevantních uživatelů.
  9. Konzultace, jakožto služba spočívající v poskytování placené konzultace se specialistou na potřebnou oblast online marketingu.

ČLÁNEK 5

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Zhotovitel poskytuje Objednateli jednotlivé Služby v rozsahu, termínu a za podmínek blíže sjednaných v Objednávkovém formuláři, případně zvlášť ujednaných Specifickými podmínkami.
 2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu Smlouvy a poskytování Služeb s odbornou péčí. Je přitom povinen dodržovat Smlouvu a veškeré obecné závazné právní předpisy a dále pokyny Objednatele, v případě, že se takové pokyny neodchylují od Smlouvy. Zhotovitel však v rámci poskytování Služeb nezaručuje jakékoli výsledky spočívající ve zvýšení návštěvnosti internetových stránek nebo e-shopu Objednatele či přivedení relevantních uživatelů na internetové stránky nebo e-shop Objednatele apod.
 3. Poskytování zvolené Služby bude Zhotovitelem zahájeno bez zbytečného odkladu po úhradě první platby Objednatelem dle harmonogramu plateb Objednávky a dodání veškerých podkladů a přístupů potřebných pro realizaci Služby. Objednatel bere na vědomí, že si Zhotovitel za účelem řádného nastavení poskytování některých Služeb, zejména – avšak nikoli výlučně – vytváření a správy reklamních kampaní vyhrazuje prvních 10 pracovních dnů v rámci poskytování předmětné Služby na její konfiguraci a řádné seřízení. Nebude-li tato doba na nastavení Služby Zhotoviteli poskytnuta a zachována, Zhotovitel nezaručuje funkčnost a provozuschopnost takové Služby. Služba bude Zhotovitelem ukončena dnem sjednaným ve Smlouvě, pokud Smlouva nebude ukončena některým ze způsobů předvídaných Smlouvou.
 4. Dodržení termínu plnění je závislé na součinnosti ze strany Objednatele, zejména na řádném předání všech podkladů, informací a přístupů potřebných pro realizaci Služby a na uhrazení plateb dle Smlouvy.
 5. Jestliže Objednatel neposkytne potřebnou součinnost, nebo v případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou některé z plateb dle Smlouvy, termín plnění Zhotovitele stanovený Smlouvou se tímto o dobu neposkytnutí součinnosti Objednatele, nebo o dobu prodlení Objednatele s úhradou prodlužuje. Po tuto dobu není Zhotovitel s plněním předmětu Smlouvy v prodlení.
 6. Zhotovitel je v případech uvedených článku 5 odst. 5.5. oprávněn nezahájit nebo pozastavit poskytování Služby, a to až do doby poskytnutí úplné součinnosti či uhrazení dlužných plateb Objednatelem.

ČLÁNEK 6

CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena Služeb se stanovuje předem dohodou Smluvních stran v Objednávkovém formuláři.
 2. Celková cena Služeb, podléhající úhradě ze strany Objednatele se skládá z ceny Služeb dle jednotlivých Objednávkových formulářů.
 3. Úhrada Služeb se provádí v korunách českých (CZK) spolu s příslušnou sazbou DPH převodem peněžních prostředků na účet Zhotovitele uvedený na faktuře vystavené Zhotovitelem.
 4. Není-li v Objednávce sjednáno jinak, Objednatel uhradí Zhotoviteli platbu za Služby dle Smlouvy vždy měsíčně, a to vždy ke každému 10. dni v měsíci, za který jsou Služby poskytovány. V případě, že Objednatel neprovede včasnou úhradu dle tohoto odstavce Podmínek, není Zhotovitel povinen poskytovat Služby Objednateli.
 5. Finanční závazky Objednatele dle této Smlouvy jsou považovány za splněné okamžikem připsání peněžních prostředků ve stanovené výši na příslušný účet Zhotovitele či k okamžiku složení peněz v pokladně Zhotovitele oproti písemnému potvrzení o složení podepsanému oprávněným zástupcem Zhotovitele.
 6. Zhotovitel je oprávněn jednostranně započíst jakékoli své splatné či nesplatné pohledávky vůči Objednateli vyplývající z této Smlouvy na jakoukoli uhrazenou platbu ze strany Objednatele, případně i vůči jakýmkoli jiným nárokům Objednatele.

ČLÁNEK 7

ZÁRUKY A ZÁVAZKY OBJEDNAVATELE

 1. Objednatel se zaručuje a ve vztahu ke Zhotoviteli plně odpovídá za to, že:
  1. Informace poskytnuté Zhotoviteli odpovídají skutečnosti, nejsou klamavé, zavádějící ani jinak v rozporu s právním řádem České republiky (zejména – avšak nikoli výlučně – se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů – dále jen jako „ZoRR“) a zároveň, že jakkoli nezasahují do práv či oprávněných zájmů třetích osob;
  2. Veškeré propagované zboží (práce/služby), podléhající povinné certifikaci a/nebo jinému povinnému potvrzení o shodě s požadavky technických předpisů apod., je certifikované, nebo byla stanoveným způsobem potvrzena jeho shoda s požadavky technických předpisů, případně byly splněny další zákonné požadavky na takové zboží (práce/služby);
  3. Objednatel obdržel všechny nezbytné licence a jiná povolení příslušných státních orgánů, ledaže nevykonává podnikatelskou činnost takového druhu, jež by v souladu s požadavky legislativy České republiky nevyžadovala přítomnost zvláštního povolení/licence/osvědčení, a také provedl veškeré další úkony, vyžadované legislativou České republiky za účelem výkonu propagovaného druhu činnosti a/nebo prodeje propagovaného zboží (prací, služeb);
  4. Jím poskytnuté Materiály zcela odpovídají legislativě České republiky, včetně toho, že využívání poskytnutých Materiálů ze strany Zhotovitele v rámci plnění závazků ze Smlouvy neporušuje požadavky legislativy na reklamu, není nekalosoutěžní a nepoškozuje majetková a/nebo osobní nemajetková práva třetích osob, včetně autorských a příbuzných práv, práv duševního resp. průmyslového vlastnictví (z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů apod.), a to bez omezení.
  5. Propagované zboží (práce/služby) má veškeré Objednatelem tvrzené kvality, certifikace, vlastnosti apod.
  6. Podpisem Objednávky Objednatel potvrzuje, že Zhotovitel vyvinul při jednání o formě a obsahu reklamy maximální úsilí k ověření pravdivosti informací obsažených v reklamě a informací souvisejících, jakož i jejich souladu se zákonem a právy třetích osob, zejména že vyžadoval předložení veškerých dostupných dokumentů k ověření informací, materiálů a podkladů, které budou obsahem reklamy.
 2. Objednatel odpovídá Zhotoviteli v plném rozsahu za to, že předané Materiály, jak jsou tyto vymezeny výše, jsou v souladu s požadavky relevantní legislativy, včetně odpovědnosti za jejich obsah a zákonnost použití prvků duševního vlastnictví, za existenci potřebných povolení na výrobu a prodej propagovaných objektů, za získání certifikátů na propagované zboží (práce, služby) nebo za potvrzení o jejich shodě s technickými předpisy, a také za provádění jiných úkonů v rámci záruky poskytnuté v souladu s touto Smlouvou. V případě jakéhokoli rozporu Materiálů s právními předpisy či jakýmikoli právy třetích osob či zásahu do nich, je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli veškerou vzniklou škodu.
 3. V případě, že poskytnutí Služeb ze Smlouvy vedlo ke vznesení jakýchkoli nároků (např. uplatnění nároků na náhradu škody či nároků z titulu odpovědnosti za porušení právních předpisů), žalob a/nebo zahájení jiných úředních postupů vůči Zhotoviteli ze strany třetích osob a/nebo státních orgánů, nebo bylo zahájeno řízení o přestupku či správním deliktu, Objednatel se zavazuje bez prodlení na žádost Zhotovitele poskytnout mu ve stanovené lhůtě veškeré jím požadované informace týkající se předmětu sporu a poskytnout Zhotoviteli součinnost při řešení takových nároků. Objednatel je zároveň povinen nahradit Zhotoviteli veškeré ztráty (včetně soudních nákladů, nákladů na úhradu pokut), které Zhotoviteli vznikly v důsledku podání, projednávání a plnění takových nároků, žalob, nařízení v souvislosti s porušením práv třetích osob a/nebo platné legislativy v důsledku poskytování Služeb.
 4. Zhotovitel je oprávněn provádět kontrolu Materiálů, zejména, zda splňují požadavky platné legislativy, Smlouvy a závazných dokumentů v ní uvedených.
 5. Přijetí k užití a/nebo potvrzení možnosti užít jakékoli Materiály ze strany Zhotovitele za žádných okolností neznamená potvrzení práva Objednatele na použití objektů duševního vlastnictví třetích osob a/nebo na jiný úkon porušující práva (zákonné zájmy) třetích osob v takovém Materiálu obsažených. Veškerou odpovědnost za takové použití a jakékoli důsledky takového použití, stejně tak i odpovědnost za obsah Materiálu a jeho shodu s požadavky legislativy, nese výlučně Objednatel.
 6. Zhotovitel je oprávněn při přijetí Materiálu, a také během jeho užití provádět kontrolu informací v něm uvedených, včetně kontroly správnosti uvedené adresy, telefonních čísel, adresy webové stránky, shody propagovaného zboží (prací, služeb) s obsahem Materiálu.
 7. V případě zjištění nesouladu Materiálu s výše uvedenými požadavky Zhotovitel informuje Objednatele o výsledcích kontroly a navrhne mu změnu předmětných Materiálů odpovídajícím způsobem. Pokud Objednatel i přes opodstatněné upozornění Zhotovitele o existenci okolnosti/okolností bránící řádnému užití Materiálů neposkytne potřebnou součinnost k jejich odstranění ve lhůtě stanovené Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn dle vlastního uvážení zcela nebo částečně vypovědět Smlouvu dle příslušného Objednávkového formuláře. Zhotovitel má zároveň v případě prodlení Objednatele nárok na náhradu vzniklé škody.
 8. Je-li k poskytování, výrobě a (nebo) prodeji propagovaného zboží, prací, služeb či jiné podnikatelské činnosti Objednatele vyžadováno získání licencí nebo jiných zvláštních povolení, nebo takové zboží (práce, služby) podléhá povinné certifikaci či jinému povinnému potvrzení o shodě s požadavky příslušných právních předpisů, technických norem apod., je Zhotovitel oprávněn kdykoli požádat Objednatele a Objednatel je povinen náležitě poskytnout úředně ověřené kopie příslušných dokumentů potvrzujících náležité splnění potřebných výše specifikovaných požadavků, a to do tří dnů od okamžiku obdržení příslušné žádosti Zhotovitele. V případě prvotního užití je Objednatel povinen tak učinit spolu s poskytnutím Materiálů.
 9. Zhotovitel je oprávněn kdykoli průběžně ověřovat, zda informace v Objednatelem poskytnutých dokumentech, potvrzujících vyřízení všech nezbytných licencí (povolení) nebo certifikátů (deklarací), odpovídají skutečnosti a jsou platné a účinné, či jinak odpovídající podmínkám této Smlouvy.
 10. V případě, že dokumenty uvedené v bodě 7.8. této Smlouvy nejsou Objednatelem předloženy nebo jsou-li neplatné, neúplné, informace v nich uvedené neodpovídají skutečnosti nebo trpí-li tyto dokumenty jinou podstatnou vadou, je Zhotovitel oprávněn vypovědět tuto Smlouvy dle příslušného Objednávkového formuláře dle vlastního uvážení částečně či zcela, a zároveň má nárok na náhradu vzniklé škody.
 11. Zhotovitel je oprávněn kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy ukončit poskytování plnění v potřebném rozsahu zjistí-li, že Materiály jsou v rozporu s relevantními právními předpisy (zejména – avšak nikoli výlučně – se ZoRR), či že Materiály zasahují neoprávněně do práv třetích osob. Zhotovitel v takovém případě vyzve Objednatele k poskytnutí nezbytné součinnosti k odstranění závadného stavu. Ukončení poskytování Služeb v nezbytném rozsahu dle tohoto odstavce Smlouvy nemá vliv na povinnost Objednatele uhradit řádně a včas ceny za Služby.

ČLÁNEK 8

ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy prokazatelným zaviněním Zhotovitele nebyly Objednatelem uhrazené Služby poskytovány řádně v souladu s podmínkami této Smlouvy, má Objednatel nárok požadovat prodloužení lhůty poskytování Služeb o dobu, po kterou nebyly Služby prokazatelně ze strany Zhotovitele jeho zaviněním poskytovány řádně, v případě, že se Smluvní strany dodatečně nedohodnou jinak.
 2. Odpovědnost Zhotovitele vůči Objednateli dle Smlouvy se v každém případě omezuje na náhradu skutečné škody, způsobené Objednateli, a to maximálně do výše nepřesahující uhrazenou cenu Služeb dle příslušného Objednávkového formuláře.
 3. Zhotovitel nenese jakoukoli odpovědnost za porušení svých povinností dle této Smlouvy v případě, kdy je Objednatel v prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků dle této Smlouvy, jakož i v případě, kdy je z okolností zjevné, že ke splnění povinností Objednatele dle této Smlouvy nedojde.

ČLÁNEK 9

DOBA TRVÁNÍ, VYPOVĚZENÍ SMLOUVY

 1. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou, pokud není v příslušném Objednávkovém formuláři stanoveno jinak.
 2. Smlouva může být změněna:
  1. Dohodou uzavřenou mezi oběma Smluvními stranami;
  2. Na popud Zhotovitele, který o tomto vyrozumí Objednatele, v případech přímo stanovených touto Smlouvou. V případě, že Objednatel nesouhlasí se Zhotovitelem navrhovanými změnami Smlouvy, má Objednatel právo vypovědět Smlouvu v souladu s článkem 10 Podmínek.
 3. Smlouva může být ukončena:
  1. Dohodou uzavřenou mezi oběma Smluvními stranami;
  2. Uplynutím sjednané doby jejího trvání, pokud je doba trvání sjednána v příslušném Objednávkovém formuláři;
  3. Výpovědí Smlouvy Zhotovitelem zcela nebo částečně v případě, že Objednatel poruší své povinnosti nebo záruky stanovené touto Smlouvou, a také v případě, že bude vůči Objednateli zahájeno insolvenční řízení v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, trestní řízení nebo jiný proces, který by mohl poškodit jméno Zhotovitele. Výpověď je účinná (a Smlouva či její část, je-li vypovídána pouze část, je ukončena) okamžikem jejího doručení druhé straně, a to i formou e-mailu, na adresu uvedenou v Objednávce. Objednatel je přitom povinen Zhotoviteli uhradit průkazně doložené škody způsobené ukončením Smlouvy.
 4. Výpovědí Smlouvy Objednatelem zcela nebo částečně. Výpovědní doba, pokud není v příslušném Objednávkovém formuláři sjednáno jinak, se sjednává v délce dvou měsíců a počíná běžet prvním dnem následujícím po měsíci, v němž dojde k doručení výpovědi druhé straně.
 5. V případě jiných skutečností stanovených platnou legislativou a touto Smlouvou.

ČLÁNEK 10

DOBA PLATNOSTI A ZMĚNA ZÁVAZNÝCH DOKUMENTŮ A PODMÍNEK

 1. Tyto Podmínky, případně jiné závazné dokumenty pro Smluvní strany v souvislosti s touto Smlouvou, uvedené ve Smlouvě či příslušném Objednávkovém formuláři, nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách Zhotovitele a jsou závazné do okamžiku jejich odvolání či změny Zhotovitelem, o kterémžto odvolání či změně Zhotovitel vyrozumí Objednatele dle podmínek této Smlouvy. Smlouvu tvoří vždy Podmínky zveřejněné na webových stránkách Zhotovitele v době uzavření Objednávky. Budou-li tyto Podmínky v budoucnosti Zhotovitelem jednostranně změněny, aniž by Zhotovitel o tomto vyrozuměl Objednatele ve smyslu bodu 10.4. těchto Podmínek, platí, že Smlouvu nadále tvoří doposud platné Podmínky, tj. zpravidla ty, které byly zveřejněny na webových stránkách Zhotovitele v době uzavření Objednávky.
 2. Tyto Podmínky mohou být měněny v přiměřeném rozsahu potřebném pro komplexní a profesionální poskytování služeb Zhotovitelem, a to z jakýchkoli důvodů, zejména legislativních změn či změny provozních, majetkových či vnitřních poměrů Zhotovitele.
 3. Objednatel jako strana Smlouvy je o změně nebo odvolání Podmínek informován jednak zveřejněním příslušných informací a aktuálního znění na webové stránce Zhotovitele a sdělením informace o jejich změně na e-mail Objednatele, uvedený při uzavření Smlouvy nebo během jejího plnění, a to v případě možnosti např. v rámci vyúčtování vystaveného Zhotovitelem.
 4. V případě odvolání nebo změny Podmínek nabývá nové znění těchto dokumentů jako součást již uzavřené Smlouvy platnosti okamžikem informování Objednatele o takové skutečnosti, není-li Smlouvou nebo dodatečně při takovém sdělení určena jiná lhůta počátku jejich platnosti. Dnem odeslání informace o změně takových dokumentů na e-mail Objednatele (např. jako součást vyúčtování Služeb) se tato změna považuje za oznámenou, bez ohledu na ostatní způsoby jejího uveřejnění. Objednatel je zcela odpovědný za řádné a včasné seznámení se se změnou takových dokumentů.
 5. Závazky Smluvních stran ze Smlouvy, jež ze své podstaty musí i nadále platit (včetně závazků týkajících se poskytnutých záruk, důvěrnosti, provedení vzájemného vyúčtování, ale neomezujíce se na tyto uvedené závazky), jsou platné po ukončení Smlouvy do jejich konečného splnění.
 6. Objednatel má právo výše uvedené navrhované jednostranné změny závazných dokumentů odmítnout a z tohoto důvodu Smlouvu vypovědět ve výpovědní době 3 měsíců, počínající běžet měsícem následujícím po měsíci, kdy byla písemná výpověď Smlouvy prokazatelně doručena Zhotoviteli.

ČLÁNEK 11

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Smlouva, její uzavření a plnění je upravováno platnou legislativou České republiky, zejména občanským zákoníkem a jinými příslušnými zákony. Veškeré další otázky neupravené Smlouvou nebo upravené jen částečně jsou upravovány v souladu s hmotným právem České republiky.
 2. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo s touto Smlouvou související, včetně jakýchkoli otázek týkajících se její existence, platnosti nebo jejího ukončení, budou řešeny a rozhodovány věcně a místně příslušným soudem v České republice.
 3. Všechna oznámení a další dokumenty dle této Smlouvy, pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, musí být zasílány na adresy uvedené v ní nebo v posledním Objednávkovém formuláři. Oznámení a další dokumenty v písemné formě, pokud je požadováno jejich doručení, jsou zasílány poštou s doručenkou nebo kurýrní službou, další oznámení mohou být zasílána faxem nebo e-mailem z/na čísel (-la)/adres(-y), uvedených(-é) ve Smlouvě nebo v posledním Objednávkovém formuláři.
 4. Pokud jakýkoli závazek vyplývající z této Smlouvy či Podmínek, avšak netvořící její podstatnou součást či náležitost, je, nebo se stane neplatným, nebo nevymahatelným jako celek, nebo jeho část, a tento je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoli závazek vyplývající z této Smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je, nebo kdykoli se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek, nebo jeho část, Smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženého v této Smlouvě.
 5. Jestliže v případě, kdy dojde některou Smluvní stranou k porušení této Smlouvy, porušení prohlášení nebo úmyslnému uvedení v omyl jakoukoli ze Smluvních stran a druhá Smluvní strana neuplatní svá práva vyplývající z této Smlouvy nebo výkon takových práv odloží, nebude toto její jednání znamenat vzdání se takového práva.

ČLÁNEK 12

DŮVĚRNOST

 1. Smluvní strany se dohodly zachovávat v důvěrnosti informace týkající se předmětu této Smlouvy a informace připravené na základě informací poskytnutých Smluvními stranami.
 2. Smluvní strany se zavazují zdržet se poskytnutí důvěrných informací získaných v souvislosti s touto Smlouvou třetím osobám, s výjimkou poskytnutí takových informací na základě zákona osobám, které jsou povinny zachovávat důvěrnost nejméně v takovém rozsahu jako Smluvní strany, s výjimkou kdy povinnost důvěrné informace zpřístupnit ukládá zákon, soudní, správní či jiné úřední rozhodnutí a s výjimkou kdy informace byly některou ze smluvních stran výslovně označeny jako nedůvěrné.
 3. Smluvní strany jsou odpovědny za škodu způsobenou v souvislosti s porušením povinnosti k zachování důvěrnosti. Toto ustanovení se nepoužije na informace známé té které straně před jejich poskytnutím druhou stranou a na jakékoli veřejně známé či veřejně přístupné informace.
 4. Tato ustanovení o důvěrnosti zůstávají platná a účinná a nepozbývají platnosti a účinnosti ani ukončením této Smlouvy.

ČLÁNEK 13

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Objednatel dává podpisem Objednávkového formuláře zhotoviteli k dispozici své osobní údaje, přičemž Zhotovitel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s poskytnutými osobními údaji v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 2. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je Zhotovitel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje, a to za účelem uzavření a plnění Smlouvy. Dále má Zhotovitel právo zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním Smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení Zhotovitele.
 3. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, bydliště/sídlo, IČ/DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo.
 4. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.
 5. Objednatel má právo požadovat po Zhotoviteli přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Objednatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Objednatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na e-mail:……... V případě, že se Kupující domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů může Zhotovitel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 7. Zhotovitel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
 8. Zhotovitel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců, subdodavatelů a dalších osob pracujících s osobními údaji o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.
 9. Dodavatel prohlašuje, že technické prostředky, ve kterých budou uchovávány osobní údaje, jsou umístěny na území Evropské unie, anebo jsou pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a jsou v souladu s GDPR.
 10. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu trvání Smlouvy uzavřené na základě Objednávky a po dobu, kterou vyžadují příslušné zákonné předpisy. Zhotovitel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat, jakmile pomine důvod pro jejich zpracování.

ČLÁNEK 14

VYŠŠÍ MOC

 1. Strany neodpovídají za částečné či úplné neplnění povinností dle Smlouvy v případě, že toto neplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, jež vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku událostí výjimečného charakteru, jež Smluvní strany nemohly ani předpovědět, ani jim nutnými opatřeními předejít. K těmto událostem výjimečného charakteru patří: záplavy, požáry, zemětřesení, exploze, sesuvy půdy, epidemie a jiné přírodní jevy a také války a vojenské akce, stávky v odvětví nebo v regionu, přijetí právních aktů orgánem státní moci nebo orgánem místní samosprávy, jež mají za následek neuskutečnitelnost plnění této Smlouvy.
 2. Při vzniku a zániku okolností vyšší moci musí Smluvní strana, u níž vznikla neuskutečnitelnost plnění jejích povinností, tuto skutečnost do 5 (pěti) pracovních dnů písemně oznámit druhé Smluvní straně a doložit tuto událost potvrzením vydaným kompetentním orgánem.
 3. V případě absence včasného oznámení nemá Smluvní strana, u níž vzhledem ke zmíněným okolnostem vznikla neuskutečnitelnost plnění jejích povinností, právo poukazovat na tyto okolnosti s tím, že za částečné či úplné neplnění povinností dle Smlouvy neodpovídá.
 4. V případě vzniku okolností vyšší moci je lhůta pro plnění povinností dle Smlouvy odložena úměrně k době trvání těchto okolností a jejich následků.
 5. V případě, že budou okolnosti uvedené v tomto článku trvat déle než tři měsíce, musí Smluvní strany rozhodnout o osudu této Smlouvy. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, má Smluvní strana, jež byla postižena okolnostmi vyšší moci, právo vypovědět tuto Smlouvu a o této skutečnosti musí písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu.

Datum účinnosti: 20.04.2022