Oznámení o ochraně osobních údajů pro webové stránky

Oznámení o ochraně osobních údajů pro webové stránky

Článek I. Účel Oznámení

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů pro webové stránky (dále jen „Oznámení“) popisuje, jak společnost PER4MENS s.r.o. (dále jen „per4mens“, „Společnost“, „nás“ nebo „My“) zpracovává osobní údaje na webových stránkách per4mens.cz, a také na jiných webových stránkách, které zobrazují toto Oznámení (dále  jen „webové stránky“).

Tímto Oznámením vás, jakožto uživatele webových stránek, informujeme o způsobu shromažďování a zpracování osobních údajů, vč. jiných informací v souvislosti s užíváním webových stránek, společností per4mens jako správcem ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále  jen „GDPR“). Toto Oznámení vás také informuje o vašich právech v souvislosti s předmětným zpracováním.

Společnost může toto Oznámení čas od času změnit, veškeré aktualizace budou zveřejněny na webových stránkách.

Článek II. Přehled obsahu

Toto Oznámení obsahuje následující části:

Článek I. Účel Oznámení

Článek II. Přehled obsahu

Článek III. Jak zpracováváme osobních údaje uživatelů těchto webových stránek

Článek IV. Zpracování údajů v souvislosti s využíváním služeb třetích stran

Článek V. Vaše práva

Článek VI. Dotazy a kontaktní informace

Článek III. Jak zpracováváme osobních údaje uživatelů těchto webových stránek

1. Metadata

Webové stránky lze užívat i bez poskytování osobních údajů. V takovém případě budeme shromažďovat pouze následující metadata, která jsou nezbytná pro užívání webových stránek:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu), ze které lze určit přibližnou polohu;
 • datum a čas přístupu na webové stránky;
 • typ a verze prohlížeče, zásuvný modul nebo-li plugin, jakož i další technické informace;
 • operační systém a rozhraní;
 • časové pásmo;
 • jazyk a nastavení sítě;
 • interakce s webovými stránkami, včetně jednotlivých stránek vámi navštívených na našich webových stránkách, a protokol chyb;
 • webové stránky, ze kterých jste se přistoupil na naše webové stránky (referenční URL).

Metadata se shromažďují automaticky a po omezenou dobu se ukládají do protokolů serveru. Poskytnutí údajů není vyžadováno právními či smluvními povinnostmi.

I když je teoreticky možné vás identifikovat na základě shromážděných metadat, per4mens nepodniká žádné kroky k vaší identifikaci. Prostřednictvím implementace příslušných záruk navíc podnikáme proaktivní kroky k tomu, abychom zabránili třetím stranám ve vaší identifikaci na základě těchto údajů.

Účel: Metadata používáme pro:

 1. aktivaci uživatelského přístupu na webové stránky;
 2. správu uživatelských služeb, zajištění bezpečnosti webových stránek a sítě, prevenci podvodů nebo neoprávněného použití našeho IT systému.

Pokud použijeme shromážděná data, včetně metadat, pro jiné účely (například ke zlepšení kvality služeb webových stránek a vyhodnocení trendů návštěv), budeme vás o takovém použití informovat samostatně (jako například v části Zpracování údajů v souvislosti s využíváním služeb třetích stran níže).

Právní základ

Zpracování údajů za výše uvedenými účely probíhá na základě oprávněného zájmu Společnosti v souladu s čl. 6 (1) písm. f) GDPR. Oprávněný zájem zahrnuje zejména náš oprávněný zájem poskytnout vám přístup na webové stránky a váš oprávněný zájem na přístupu na webové stránky. Naším oprávněným zájmem je současně také zájem na zajištění bezpečnosti našich webových stránek a našeho  IT systému.

Doba uchovávání

Neukládáme žádné informace. Jelikož však používáme webové stránky WordPress, jsou metadata uložena až po dobu třiceti dnů, s výjimkou zvláštních případů (zejména z důvodu bezpečnostního incidentu), které vyžadují delší dobu ukládání a zpracování. V takovém případě budou data po skončení daného případu smazána. Některá data mohou být zpracována i po uzavření případu (zejména pokud je nutné zablokovat vaši IP adresu).

Příjemci

Měli byste si být vědomi, že metadata pro účely výše uvedeného zpracování můžeme předávat třetím stranám, a to následujícím způsobem:

 • zpracovatelům
 • Pokud to bude nezbytné pro výše popsané účely zpracování, budeme vaše osobní údaje předávat některým poskytovatelům služeb (přidruženým i nepřidruženým) (například poskytovateli hostingu, poskytovatelům IT podpory a dalším poskytovatelům služeb, kteří s námi spolupracují při údržbě webových stránek), aby tyto údaje zpracovávali podle našich pokynů

Webové stránky jsou umístěné na serveru KS Global Solution s.r.o. Používáme také WordPress.

Zpracovatelé jsou smluvně zavázáni zavést vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také zpracovávat vaše osobní údaje přísně v souladu s našimi pokyny.

 • ostatním příjemcům (obvykle samostatní správci)

Tyto údaje mohou být v souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů předány orgánům, činným v trestním řízení, státním orgánům, soudům, právním poradcům, externím konzultantům nebo obchodním partnerům.

Při přeměně nebo akvizici společnosti mohou být vaše osobní údaje předány třetím stranám, zapojeným do procesu přeměny nebo akvizice. Nezveřejňujeme uživatelská data třetím stranám pro reklamní nebo marketingové účely ani pro jiné účely bez souhlasu uživatele.

Jakýkoli přístup k uživatelským údajům je omezen na ty osoby, které je potřebují znát, aby mohly plnit své pracovní povinnosti související s výše uvedenými účely.

Mezinárodní předávání

Někteří z výše uvedených příjemců, kteří obdrží nebo budou mít přístup k vašim osobním údajům, se nacházejí jak v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP„), tak mimo něj. Tito příjemci se mohou nacházet v zemích, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany z hlediska  evropských předpisů o ochraně údajů. Přijmeme však veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že takové případné předání mimo EHP bude odpovídajícím způsobem chráněno v souladu s použitelnými předpisy o ochraně údajů.

U přenosů do zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů, se budeme spoléhat na vhodné záruky, jako jsou standardní doložky o ochraně údajů přijaté Evropskou komisí. Můžete si od nás vyžádat kopii příslušných vhodných záruk. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat tak, jak je popsáno v sekci Článek VI Dotazy a kontaktní informace.

2. Sociální sítě a třetí strany

Pro komunikaci používáme některé sociální sítě, konkrétně účet 2GIS Facebook (facebook.com/per4mens.cz), účet LinkedIn (linkedin.com/per4mens-cz). Uživatel může přistupovat k těmto službám sociálních sítí kliknutím na příslušné ikony na našich webových stránkách. Upozorňujeme, že každá ze sociálních sítí má své vlastní zásady ochrany osobních údajů a oznámení o zpracování údajů, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Při přístupu na tyto stránky opouštíte naše webové stránky a vaše údaje zpracovávají společnosti provozující dané sociální sítě v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů.

Můžete sledovat videa z YouTube, Vimeo a naši polohu na mapách Google přímo na webových stránkách, v takovém případě mohou soubory cookie nebo jiné nástroje pro sledování používat přímo YouTube, Vimeo nebo Google. Pokud byste se chtěli takovému sledování vyhnout, přečtěte si pokyny v našem Oznámení o cookies.

3. Údaje, poskytnuté uživatelem

Při kliknutí na „zeptejte se konzultanta“ nebo „nezávazná konzultace“ pro odeslání žádosti o konzultaci a vyžádání našich služeb, vás můžeme požádat o poskytnutí určitých osobních údajů, především jména, e-mailové adresy, telefonního čísla či adresy webové stránky, aby náš specialista měl možnost vás kontaktovat za účelem poskytování našich služeb.

Účel: Jelikož je per4mens odborníkem na online marketing a specializuje se na poskytování poradenství a služeb v oblasti digitálních technologií, používáme poskytnuté osobní údaje ke komunikaci s uživatelem ohledně požadovaných služeb a jejich poskytování.

Právní základ: Za výše uvedeným účelem zpracováváme tyto údaje na základě:

 • nezbytnosti pro provedení opatření před uzavřením smlouvy v souladu s čl. 6 (1) písm. b) GDPR, pokud jste naším potenciálním zákazníkem (zejména fyzickou osobou);
 • oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 (1) písm. f) GDPR, pokud uživatel zastupuje našeho potenciálního zákazníka (zejména je zaměstnancem našeho potenciálního zákazníka), pak oprávněný zájem zahrnuje zejména náš oprávněný zájem poskytovat služby osobě, kterou uživatel zastupuje, jakož i oprávněné zájmy osoby, kterou uživatel zastupuje, využívat naše služby a uzavřít s námi smlouvu.

Další informace týkající se zpracování osobních údajů našich zákazníků a jejich zástupců naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů pro zákazníky a jejich zástupce.

4. Soubory cookie a další podobné technologie

Webové stránky mohou používat soubory cookie a další technologie ke sledování vaší aktivity. Další informace najdete v našem Oznámení o cookies.

Zjednodušeně řečeno používáme:

 • technické soubory cookie na základě našeho oprávněného zájmu na provozování webových stránek a vašeho oprávněného zájmu pro přístup na webové stránky;
 • pokud nám poskytnete svůj souhlas, pak také preferenční, analytické a marketingové soubory cookie nebo pixelové značky.

Článek IV. Zpracování údajů v souvislosti s využíváním služeb třetích stran

1. Google Analytics

Účel zpracování a zpracovávané údaje

Naše webové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Ireland Ltd., která sleduje návštěvnost webových stránek a informuje o ní. Google Analytics nám umožňuje zjistit, jak používáte webovou stránkou a interagujete s ní (dále jen „analytický účel“).

Uložením souborů cookie na vašem zařízení analyzuje Google Analytics vaše návštěvy těchto webových stránek a poskytuje nám zprávu a analýzu o používání našich webových stránek a účinnosti našich marketingových aktivit. Pomocí těchto zpráv a analýz hodnotíme použitelnost a správnost fungování našich webových stránek. Získané statistiky můžeme použít za účelem vylepšení a optimalizace webových stránek a usnadnění jejich používání pro vás.

Údaje, používané pro analytické účely zahrnují IP adresu a informace o používání webových stránek, například čas návštěvy, čas strávený na konkrétní webové stránce, interakce s našimi webovými stránkami, referenční URL, typ prohlížeče a operační systém. Google nám také umožňuje zjistit zemi a město přístupu na naše webové stránky, použitý jazyk a zařízení (mobilní telefon, stolní počítač nebo tablet). Vezměte prosím na vědomí, že pokud jde o Google Analytics, neprovádíme žádné kroky k identifikaci uživatele (zejména nepoužíváme funkci User Explorer). Informace o konkrétních souborech cookie naleznete v našem Oznámení o cookies.

Nakonfigurovali jsme Google Analytics tak, aby Google přijímal uživatelské údaje jako zpracovatel, a proto nemá právo používat je pro své vlastní účely. Nastavili jsme také anonymizaci (maskování) IP adresy, což znamená, že pokud je to technicky proveditelné, vaše IP adresa bude zkrácena společností Google a pouze tato zkrácená verze IP adresy je poté uložena ve službách Google. Zkrácení IP adresy se obvykle provádí v rámci EHP. My v souvislosti s užíváním Google Analytics nemáme přístup k vaší IP adrese.

Právní základ

Údaje uživatele pro analytické účely v souvislosti s užíváním Google Analytics zpracováváme na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Naše webové stránky nejsou určeny k použití dětmi mladšími 16 let. Pokud je uživateli, který navštívil webové stránky méně než 16 let, sám souhlas poskytnout nesmí, může však požádat své zákonné zástupce o souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

Odvolání souhlasu a další způsoby, jak omezit aktivity Google Analytics

Svůj souhlas můžete odvolat zde.

Můžete zabránit ukládaní cookies nebo soubory cookie vymazat  v souladu s Článkem IV. Správa Vašich souborů cookie našeho Oznámení o cookies. Můžete také zabránit využití vašich údajů službou Google Analytics instalací doplňku prohlížeče Google Analytics (k dispozici zde).

Doba uchovávání

Nakonfigurovali jsme dobu uchovávání dat Google Analytics na 14 měsíců. Doba uchovávání souborů cookie souvisejících se službou Google Analytics závisí na příslušných souborech cookie a je uvedena v Oznámení o cookies.

Příjemci a mezinárodní předávání

Vaše údaje zpracovává poskytovatel služby Google Analytics Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, který je zpracovatelem osobních údajů. Se společností Google jsme proto uzavřeli Smlouvu o zpracovávání osobních údajů (k dispozici zde). Data mohou být uložena na serverech v jiných zemích, zejména ve Spojených státech, proto jsme uzavřeli standardní doložky o ochraně údajů přijaté Evropskou Komisí jako vhodné záruky, které zahrnují také doplňková opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany. Další informace o Google Analytics naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google zde.

Reporty a údaje v nich uvedené  zpracovávají naši poskytovatelé služeb a nezávislí dodavatelé. V nepravděpodobném případě, že by se náš poskytovatel služeb nebo nezávislý dodavatel nacházel mimo EHP nebo země, které poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů, budeme předávat údaje pouze po implementaci dostatečných záruk a po posouzení úrovně ochrany země, do které jsou údaje předávány. Přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili odpovídající ochranu předávaných údajů mimo EHP v souladu s platnými předpisy na ochranu údajů, obecně se spoléháme na standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR, které byly přijaty Evropskou Komisí a přijmeme všechna další nezbytná opatření.

Můžete si od nás vyžádat kopii příslušných vhodných záruk. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat tak, jak je popsáno v sekci Článek VI Dotazy a kontaktní informace.

2. Google Remarketing ‒ Inzertní funkce Google Analytics a Google Ads

Kromě výše popsaných standardních funkcí Google Analytics využívají naše webové stránky také reklamní funkce Google Analytics (zejména Remarketing Google Analytics, přehledy demografických údajů a zájmů Google Analytics) a služby Google Ads (remarketing a behaviorální cílení), jedná se o služby nabízené společností Google Ireland Ltd. Tyto služby používáme k poskytování relevantnějších reklam na základě vašich interakcí s webovými stránkami (dále jen „remarketingový účel“). Tímto způsobem můžeme zobrazovat relevantnější reklamy na základě vaší interakce s našimi webovými stránkami a také na základě vašich  demografických údajů a zájmů. Remarketingový účel také znamená, že Google a třetí strany vám mohou zobrazovat naše reklamy na internetu. Proto poté, co navštívíte naše webové stránky, vám mohou být zobrazovány naše reklamy, a to proto, abychom vás nasměrovali k opětovné návštěvě našich webových stránek. Můžeme také měřit účinnost takovýchto reklam.

Tyto služby shromažďují další údaje, které nám umožňují dosáhnout našich cílů v oblasti remarketingu, zejména se jedná o informace o konkrétních zájmech a demografických údajích (věková skupina a pohlaví uživatele). Je však třeba poznamenat, že i když udělíte souhlas, Google Analytics shromažďuje tyto údaje pouze v případě, že jste přihlášen ke svému uživatelskému účtu Google a nebráníte shromažďování údajů ze svého uživatelského účtu Google. Ve svém profilu Google můžete spravovat svůj věk a pohlaví a také nastavit své předvolby pro personalizované reklamy Google, a to zde.

Právní základ

Vaše údaje zpracováváme pro remarketingový účel na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 (1) písm. a) GDPR.

Naše webové stránky nejsou určeny k použití dětmi mladšími 16 let. Pokud je uživateli, který navštívil webové stránky méně než 16 let, sám souhlas poskytnout nesmí, může však požádat své zákonné zástupce o souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

Odvolání souhlasu a další způsoby omezení remarketingu

Svůj souhlas můžete odvolat zde.

Můžete zabránit ukládání cookies nebo takové soubory vymazat v souladu s Článkem IV. Správa Vašich souborů cookie našeho Oznámení o cookies.  Také můžete zabránit  ukládání vašich údajů aplikací Google Analytics, a to instalací doplňku prohlížeče Google Analytics (k dispozici zde), a zabránit personalizované reklamě zde.

Příjemci a mezinárodní přenosy

Uživatelská data pro remarketingové účely přijímá společnost  Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. V závislosti na konkrétní službě jedná Google jako náš zpracovatel, nebo jako nezávislý správce osobních údajů uživatele.

Další informace o situaci, ve které Google jedná jako náš zpracovatel (zejména s ohledem na možnosti inzerce Google Analytics), naleznete v části výše 1. Google Analytics.

Pro případy, kdy Google jedná jako nezávislý správce (zejména s ohledem na Google Ads), jsme sjednali podmínky o ochraně údajů mezi správci, které naleznete zde. Jelikož v tomto případě přenášíme vaše společnosti Google jako nezávislému správci v Irsku, který je členem EU, upozorňujeme, že neneseme odpovědnost za případné následné předání údajů společností Google, ani jej nemůžeme ovlivnit.

Reporty a údaje v nich uvedené  zpracovávají naši poskytovatelé služeb a nezávislí dodavatelé. V nepravděpodobném případě, že by se náš poskytovatel služeb nebo nezávislý dodavatel nacházel mimo EHP nebo země, které poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů, budeme předávat údaje pouze po implementaci dostatečných záruk a po posouzení úrovně ochrany země, do které jsou údaje předávány. Přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili odpovídající ochranu předávaných údajů mimo EHP v souladu s platnými předpisy na ochranu údajů, obecně se spoléháme na standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR, které byly přijaty Evropskou Komisí a přijmeme veškerá další nezbytná opatření.

Můžete si od nás vyžádat kopii příslušných vhodných záruk. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat tak, jak je popsáno v sekci Článek VI Dotazy a kontaktní informace.

3. Google Tag Manager

Naše webové stránky používají Google Tag Manager, nástroj nabízený společností  Google Ireland Ltd., který nám umožňuje centrálně spravovat a využívat Google Analytics a další služby. Používáme jej k personalizaci statistik, jak je popsáno výše. Google Tag Manager může shromažďovat některé agregované údaje o aktivaci značek, zejména protokoly požadavků HTTP. Tyto údaje Google smaže do 14 dnů od jejich přijetí. Více informací o ochraně osobních údajů a zabezpečení služby Google Tag Manager, včetně naší dohody se společností Google, naleznete zde.

4. Facebook Pixel

Účel zpracování a zpracovávané údaje

Naše Webové stránky také používají Facebook Pixel, službu webové analýzy nabízenou společností Facebook Ireland Ltd., která sleduje a hlásí aktivitu na našich webových stránkách a měří účinnost naší reklamy. Facebook Pixel nám umožňuje zobrazovat vám relevantnější reklamy na základě vaší interakce s našimi webovými stránkami.

Instalací reklamního pixelu (což je kód JavaScript, který nastavuje soubory cookie na vašem zařízení) na našich webových stránkách analyzuje Facebook používání webových stránek vámi a nám umožňuje zobrazovat vám v produktech Facebooku reklamy, které jsou pro vás relevantní, a také analyzovat účinnost těchto reklam. Konkrétně používáme službu Facebook Conversion, která nám umožňuje zjistit, zda byly zobrazené reklamy účinné a zda jste byli přesměrováni na naše webové stránky z reklamy zobrazené Facebookem (dále jen „analytický účel“), a službu Facebook Custom Audiences, která nám umožňuje zobrazovat zájmově orientovanou reklamu, založenou na vaší návštěvě našich webových  stránek a vaší interakce s nimi (dále jen „remarketingový účel“). Prostřednictvím pixelu Facebook přijímá informace o vaší návštěvě našich  webových stránek. Pokud máte účet na Facebooku, mohou být tyto akce spojeny s vašim profilem na Facebooku a mohou být tak Facebooku k dispozici, my však nemůžeme vidět vaši identitu stejně tak v souvislosti s používání pixelu na Facebooku ani neprovádíme jakékoli kroky, které by mohly vést k vaší identifikaci.

Údaje používané pro remarketingový i analytický účel zahrnují IP adresu a informace o používání webových stránek, například čas návštěvy, čas, strávený na konkrétní webové stránce, interakce s webovou stránkou, referenční URL, typ prohlížeče a míru procházení. Informace o konkrétních souborech cookie, nastavených pomocí pixelu, naleznete v našem Oznámení o cookies. Pro další informace o Facebook pixelu a jeho fungování a také o tom, jaké údaje Facebook zpracovává, doporučujeme navštívit přímo webové stránky Facebooku, například zde.

Právní základ

Vaše údaje zpracováváme pro remarketingový i analytický účel v souvislosti s Facebook Pixel na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 (1) písm. a) GDPR.

Naše webové stránky nejsou určeny k použití dětmi mladšími 16 let. Pokud je uživateli, který navštívil webové stránky, méně než 16 let, sám souhlas uživatele poskytnout nesmí, může však požádat své zákonné zástupce o souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

Odvolání souhlasu a další způsoby omezení aktivity Facebook Pixel

Svůj souhlas můžete odvolat zde.

Můžete zabránit ukládání cookies nebo takové soubory vymazat v souladu s Článkem IV. Správa Vašich souborů cookie našeho Oznámení o cookies. Zabránit používání svých údajů Facebookem můžete také změnou nastavení reklamy ve svém účtu na Facebooku nebo změnou nastavení na stránce European Interactive Digital Advertising Alliance zde (což je vhodné zejména pokud nemáte účet na Facebooku).

Doba uchovávání

Shromážděná data zůstávají v naší službě Custom Audience až 180 dní od vaší  poslední interakce s naší webovou stránkou. Doba uchovávání souborů cookie souvisejících s Facebook Pixel závisí na konkrétních souborech cookie a je uvedena v Oznámení o cookies.

Společný správce pro shromažďování a předávání údajů pro účely remarketingu

Vaše údaje pro remarketingové účely  zpracováváme my a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, jako náš společný správce. S Facebookem jsme uzavřeli smlouvu mezi společnými správci, abychom určili příslušnou odpovědnost za dodržování povinností GDPR ve vztahu ke společnému zpracování. Uvedená smlouva mezi společnými správci je k dispozici zde.

Společně zodpovídáme za shromažďování uživatelských údajů prostřednictvím Facebook Pixel a jejich následný přenos na Facebook pro remarketingové účely (společné zpracování). V tomto ohledu je třeba poznamenat, že Facebook zůstává nezávislým správcem údajů v souladu s Článkem 4 (7) GDPR pro jakékoli zpracování těchto údajů, ke kterému dochází po předání údajů Facebooku.

Se společností Facebook jsme se dohodli, že v souvislosti se společným zpracováním budeme odpovědní za poskytování informací v souladu s čl. 13 a 14 GDPR. Rádi bychom vás proto informovali, že další informace o zpracování údajů ze strany Facebooku v souladu s požadavky čl. 13 (1) písm. (a) a písm. b) GDPR, včetně kontaktních údajů uživatele, právního základu, na jehož základě Facebook dané údaje zpracovává, a způsobu uplatnění práv subjektů údajů ve vztahu k Facebooku, najdete v Zásadách zpracování osobních údajů společnosti Facebook Ireland (zde).

Se společností Facebook jsme se dále dohodli, že je odpovědná za zpracování dotazů týkajících se práv subjektů údajů podle čl. 15-20 GDPR pro osobní údaje uložené a zpracované Facebookem po společném zpracování. Ve vztahu ke společnému zpracování můžete kontaktovat Facebook nebo naši společnost. Jelikož však neznáme identifikační údaje uživatele, doporučujeme vám uplatnit svá práva na Facebook.

Ostatní příjemci a mezinárodní předávání

Pro analytické účely Facebook zpracovává osobní údaje naším jménem jako náš zpracovatel. Proto jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů s Facebookem.

Údaje mohou být uloženy na serverech v jiných zemích, zejména ve Spojených státech amerických, a proto jsme uzavřeli dodatek o předávání údajů v EU, který obsahuje standardní doložky o ochraně údajů přijaté Evropskou Komisí.

Reporty a údaje v nich uvedené  zpracovávají naši poskytovatelé služeb a nezávislí dodavatelé. V nepravděpodobném případě, že by se náš poskytovatel služeb nebo nezávislý dodavatel nacházel mimo EHP nebo země, které poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů, budeme předávat údaje pouze po implementaci dostatečných záruk a po posouzení úrovně ochrany země, do které jsou údaje předávány. Přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili odpovídající ochranu předávaných údajů mimo EHP v souladu s platnými předpisy na ochranu údajů, obecně se spoléháme na standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR, které byly přijaty Evropskou Komisí a přijmeme veškerá další nezbytná opatření.

Můžete si od nás vyžádat kopii příslušných vhodných záruk. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat tak, jak je popsáno v sekci Článek VI Dotazy a kontaktní informace.

5. Cookie banner – GDPR Cookie Compliance

Naše webové stránky používají plugin pro dodržování předpisů ohledně souborů cookie s GDPR, jedná se o nástroj nabízený společností Move Agency Ltd., 35, Kingsland Road, London, E2 8AA, UK, registrační číslo společnosti: 07291892, který nám usnadňuje získání souhlasu od uživatele (banner s informacemi o souborech cookie). Zaznamenány a uloženy budou údaje o datu, kdy byl získán souhlas, IP adresa a typy přijatých soborů cookie. Abychom byli schopni prokázat dodržování předpisů, budeme uchovávat záznam o vašem souhlasu, jelikož je to nutné pro dodržení našich zákonných povinností. Navíc, pokud nám  byl váš souhlas udělen, bude tento nástroj zaznamenávat a uchovávat vaše volby nastavením souboru cookie ve vašem zařízení (dále jen „účel uložení preferencí“). Svůj souhlas můžete odvolat zde.

Moove Agency Ltd jako příjemce údajů se nachází ve Spojeném Království. Vzhledem k tomu, že Spojené království není součástí EHP, budou tyto údaje přenášeny mimo EHP. Spojené Království dle rozhodnutí Evropské komise poskytuje o odpovídající ochranu údajů, a tento přenos je tak v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů.

Článek V. Vaše práva

Rádi bychom vás informovali, že za podmínek stanovených v GDPR a v příslušných právních předpisech o ochraně osobních údajů máte následující práva:

 • Právo odvolat váš souhlas: Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete svůj souhlas s dalším zpracováním kdykoli odvolat bez jakýchkoli negativních důsledků. V takovém případě ukončíme zpracování vašich osobních údajů na základě  souhlasu. Upozorňujeme, že zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.
 • Právo vznést námitku: Z důvodů vztahujících se k Vaší konkrétní situaci máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založené na právním základu oprávněného zájmu. Jsme povinni zastavit zpracování vašich osobních údajů, ledaže prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování. Toto právo vznést námitku nemůže být uplatněno zejména pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné k přijetí opatření před uzavřením smlouvy nebo splnění již uzavřené smlouvy.
 • Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům:  Máte právo obdržet od nás potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a v případě, že jsou zpracovány, požádat o přístup ke svým osobním údajům. Tyto informace zahrnují mimo jiné účely zpracování, kategorie zpracovávaných osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců nebo budoucích příjemců osobních údajů.

Máte právo bezplatně obdržet kopii svých osobních údajů, které jsou námi zpracovávané. Za další kopie požadované uživatelem však již můžeme účtovat přiměřený poplatek vycházející z výše našich administrativních nákladů. Toto právo na přístup však není absolutní a může být omezeno zejména zájmy jiných jednotlivců.

 • Právo požadovat opravu: Máte právo na opravu nepřesností ve svých osobních údajích. V závislosti na účelu zpracování můžete mít právo na doplnění neúplných osobních údajů, včetně poskytnutí dodatečného prohlášení.
 • Právo požadovat výmaz údajů (právo být zapomenut): Máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů. V takovém případě můžeme být povinni tyto osobní údaje vymazat.
 • Právo požadovat omezení zpracování: Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě budou příslušné údaje označeny a můžeme je zpracovávat pouze pro specifické účely.
 • Právo požadovat přenositelnost údajů: Máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete mít právo předat tyto údaje jiné osobě, aniž bychom vám v tom bránili.

Vezměte prosím na vědomí, že nebudeme schopni vyhovět vašim požadavkům, pokud nebude možné s dostatečnou jistotou určit, že se vás údaje týkají.

Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás, jak je uvedeno v sekci Článek VI Dotazy a kontaktní informace.

Článek IV. Dotazy a kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto Oznámení, našeho zpracování údajů nebo pokud chcete uplatnit svá práva tak, jak je uvedeno výše, kontaktujte nás na e-mailové adrese: gdpr@per4mens.cz. Také nám můžete zaslat dopis na adresu: PER4MENS s.r.o., Na Kocínce 210/3, 160 00, Praha 6, Česká Republika.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit také na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@per4mens.cz.

Tímto Vás informujeme, že zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete jako součást svého dotazu nebo požadavku, abychom mohli prokázat s ustanoveními GDPR a příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Komunikaci včetně vašich osobních údajů budeme uchovávat po dobu 3 let od okamžiku, kdy odpovíme na Váš dotaz nebo uzavřeme Váš požadavek.

Můžete také podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu údajů v dotčeném členském státě (například kde žijete, kde pracujete nebo kde došlo k údajnému porušení ustanovení obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR)). Chcete-li podat stížnost v České republice, je příslušným orgánem dozoru český Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Datum účinnosti: 20.04.2022